آزمون فيزيولوژی پيشرفته/ اتاق عمل- دکتر کيوان يعقوبی