برترین نمرات گروه ۲۰۱۳ – آزمون فیزیولوژی – دکتر یعقوبی

آفرین بر دانشجویان برتر

کیوان پیراسته ۱۹٫۶۲
آزاده درفشی ۱۹٫۵
نوید زاهدی ۱۶٫۲
مریم جلالی ۱۶

پیروز و سربلند باشید

Leave a Reply

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.