گفته های ارزشمند پرفسور عشایری

از سخنان دکتر عشایری:

پدر علوم اعصاب ایران

dr Ashayeri 2

٭ شک ژرفا سنج دریای حقیقت است.

٭ بر سخت و زبر ، نرم و لطیف سازگار است.

٭ دارندگی همیشه برازندگی نیست.

٭ رازماندگاری ما ایرانیها رازسازگاری ماست.

٭ عشق بی فرزانگی ، دیوانگی است.

٭در کوچک بزرگ را ببینیم و در بزرگ کوچک را.

٭ بهترین شادی حاصل کار است.

٭نقد ، نفی نیست.

٭فوق العاده از طبیعت دوریم.

٭هنر برای غفلت زدایی است.

٭ خیلی ها استاد چاه نما هستند.

٭اگر دل عقل داشته باشد برای خوبیها می تپد.

٭می توان با شور زندگی تعادل داشت.

٭جرات کن ، فرزانه باش.

٭ ایرانیها خیلی حرف می زنند اما در هر صد کلمه هفت تا معنا دار است.

٭ما در روز ۴ ثانیه و در سال ۱۰ تومان صرف کتاب می کنیم!

٭برای تغییر رفتار زشت باید آن را شناخت.

٭ شاگرد ما باید ما را کهنه کند!

٭شعاع اعتماد ما افقی است.

٭ درمان همیشه تلخ است اما نتیجه اش گوارا.

٭ زندگی طیف است نه خط.

٭ما باید بحران ها را فرصت کنیم و نه فرصت ها را بحران.

٭همزیستی بالاترین هنر زندگی است.

٭ ما می توانیم فقیر باشیم اما حقیر نه!

٭ساده مساوی سطحی نیست.

٭با سه چیز باید به جد مبارزه کرد : فقر ، ترس و جهل

٭ متاسفانه امروزه رابطه تو و من شده است تومن!

٭بینش بیش از هر چیز لازم است.

٭ تعقل یعنی پی بردن به خطاهای عقل.

٭زندگی سراسر حل مساله است.

٭ به بچه ها باید اشتباه کردن را یاد داد!

٭زندگی چَــراگاه نیست ، چِرا گاه است.

“حماقت وقتی جمعی میشود ،نا پیدا میگردد”

 

سلامت باشید استاد

Leave a Reply

لطفاً پاسخ معادله زیر را واردکنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.